Zapraszamy do świetlicy szkolnej

Świetlica czynna jest 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 
Świetlica szkolna działająca przy Szkole Podstawowej w ZS w Królówce jest placówką przeznaczoną dla uczniów, którym rodzice ze względu na czas swojej pracy nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć, uczniów dojeżdżających do szkoły.
Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły. Obejmuje opieką uczniów klas 0 – III.
Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.  Kartę zgłoszenia można pobrać u wychowawcy świetlicy lub wybierajac link poniżej.
W roku szkolnym 2014/15 kartę zgłoszenia należy złożyć w świetlicy do 15 września 2014 r.
Regulamin  świetlicy szkolnej i karta zgłoszenia pobierz