Gimnazjalisto. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Drodzy Rodzice i uczniowie klas III gimnazjum, nadszedł czas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Poniżej przedstawiamy działania (krok po kroku) które musi podjąć każdy gimnazjalista kończący szkołę oraz terminy których zobowiązany jest przestrzegać, aby zostać przyjętym do wymarzonej szkoły.

Krok 1. Kandydaci dokonują rejestracji w Systemie na stronie www.malopolska.edu.com.pl (ważne by zapamiętać login i hasło!), dokonują wyboru szkół i oddziałów (ważna kolejność – pierwsza szkoła wybrana jako najbardziej nam odpowiadająca, najlepiej trzy szkoły/oddziały). Do założenia konta potrzebne są: pesel, data urodzenia, adres i telefon, poczta, adres szkoły.

Krok 2: Kandydaci w dniach  od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00. dostarczają wydrukowane z systemu i podpisane przez rodzica podanie, do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

Krok 3. Po zakończeniu roku szkolnego i otrzymaniu świadectw kandydaci w terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Krok 4: Szkoły 29 czerwca 2018 r. godz. 12:00 podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Można sprawdzić w szkole i w systemie rekrutacji elektronicznej.

Krok 5: Od 29 czerwca 2018  do 09 lipca 2018 r. godz. 15.00, potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Krok 6: 10 lipca 2018 r. podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisję rekrutacyjną list przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły,

Krok 7: od 11 lipca do 22 sierpnia 2018 rpostępowanie uzupełniające nabór na wolne jeszcze miejsca

Uwaga. Kandydaci proszeni są często o dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru następujących dokumentów: podania wygenerowanego przez System, życiorysu,  dwóch fotografii z imieniem i nazwiskiem na odwrocie, orzeczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość podjęcia nauki w wybranym typie szkoły,  zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.