^Powrót na górę

Sprawozdanie z realizacji projektu “Okno na świat

Człowiek - najlepsza inwestycja 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu  “Okno na świat – chcemy wiedzieć więcej i mieć lepszy start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w Zespole Szkół w Królówce. 

Projekt był realizowany w ramach PO KL, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.   Stanowił on Program Rozwoju Gimnazjum w Królówce na lata 2011-2012 w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Celem tego projektu było zwiększenie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia.

Autorkami projektu były:
mgr Elżbieta Wołek
mgr Katarzyna Góra
mgr Agnieszka Karasińska.

Personel zarządzający to:
Koordynator – mgr Elżbieta Wołek
Asystent – mgr Katarzyna Góra
Specjalista do spraw rozliczeń – mgr Mariola Szewczyk

Pozyskana kwota to 345 586 zł

  • na 2011 r. 181 830 zł
  • na 2012 r. 163 756 zł

Projekt obejmował cztery rodzaje działań skierowanych do uczniów i jedno skierowane do nauczycieli - szkolenie z zakresu obsługi tablicy interaktywnej.

Działania skierowane do uczniów to: 

1. Wsparcie dla uczniów słabych

 W ramach tego działania odbywały się średnio raz w tygodniu po 2 godz. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dla trzech dziesięcioosobowych grup. Co tydzień dla każdej grupy była godzina matematyki, a druga z innego przedmiotu (na zmianę fizyka, geografia, biologia i chemia). W celu uatrakcyjnienia zajęć zostały  zakupione pomoce dydaktyczne. Zakwalifikowani uczniowie, w dniu odbywania zajęć  korzystali z darmowego posiłku. Dla uczniów tych odbyły się dwie dwudniowe wycieczka: Szczawnica – Zakopane i w Góry Świętokrzyskie oraz dwie jednodniowe: jedna do kopalni soli w Wieliczce i Krakowa, druga do Szczawnicy – spływ Dunajcem . 

2. Prowadzenie Koła naukowego Power

Koło naukowe Power liczyło 20 najzdolniejszych uczniów z całego gimnazjum. W ramach tego koła odbywały się średnio raz w tygodniu po 2 godziny zajęć, co tydzień na zmianę z innego przedmiotu (matematyki, fizyki, biologii z chemią i geografii). Ze względu na to, że do tej grupy należeli  uczniowie z różnym poziomem wiadomości to zajęcia nastawione były na rozwój logicznego i holistycznego myślenia, umiejętności wnioskowania eksperymentowania i uogólniania. Celem tych zajęć było inspirowanie, wzbudzanie u uczniów aktywności twórczej i pogłębienie zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi. Na potrzeby uatrakcyjnienia zajęć zostało zakupionych wiele pomocy dydaktycznych. W  ramach tego działania odbył się cykl 8 wyjazdów naukowych do Krakowa i Niepołomic (np. Obserwatorium Astronomiczne, ZOO, Ogród Doświadczeń, „Świat  zmysłów” -wystawa interaktywna, warsztaty origami, Muzeum Inżynierii Miejskiej – wystawa interaktywna, cykl 4 wykładów  matematycznych, kopalnia soli w Bochni). Zakwalifikowani uczniowie, w dniu odbywania zajęć oraz podczas wyjazdów korzystali z darmowego posiłku. Dla uczniów tych zostały zorganizowana dwie dwudniowe wycieczki: w Bieszczady i do Zakopanego, a także  jednodniowa do Szczawnicy (spływ Dunajcem)

3. Zajęcia wspierające poznanie własnej osobowości i przygotowujące do wyboru właściwej ścieżki kształcenia.

Działanie to było skierowane dla wszystkich uczniów gimnazjum. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu po dwie godziny dla każdej klasy. Celem tego działania było podniesienie samooceny, wiary we własne możliwości, doskonalenie umiejętności autoprezentacji, zwiększenie motywacji do nauki poznanie metod efektywnego uczenia się, sposobów walki ze stresem,  zdobywanie informacji niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji co do przyszłości. Analiza lokalnego i globalnego rynku pracy pozwoliła uświadomić uczniom jak ważna jest znajomość języków obcych. Zajęcia w ramach tego działania prowadzone były przez psychologa i doradcę zawodowego. Pomogły one uczniom w poznaniu i wykorzystaniu własnego potencjału edukacyjnego, zawodowego i psychologicznego do optymalnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz określenia indywidualnego planu działania. Zostały przeprowadzone zajęcia mające na celu przełamywanie stereotypów podziału zawodów na typowo męskie i żeńskie oraz z zakresu społeczno kulturowych uwarunkowań  sytuacji kobiet i mężczyzn.
Dla klas III były zorganizowane wyjazdy do Krakowa celem przybliżenia kilku ciekawych zawodów (np. studio nagrań, salon piękności). Na zajęciach   wykorzystywane są zakupione filmy edukacyjne. Dla klas trzecich zostały zorganizowane warsztaty z wizażu i stylizacji. Na potrzeby realizacji tego zadania zostały zakupione filmy edukacyjne.

4. Prowadzenie kółka „ Stop klatka”

Zajęcia odbywały się raz w miesiącu po 2h dla 10 osobowej grupy. W ramach tego kółka uczniowie, którzy przejawiali zainteresowanie  nowoczesnymi technologiami mogli rozwijać umiejętności z zakresu ICT, fotografowania i filmowania. Do realizacji tego działania została zakupiona kamera cyfrowa ze stojakiem, aparat fotograficzny, a także program komputerowy do obróbki zdjęć i filmów. Zakwalifikowani uczniowie, w dniu odbywania zajęć korzystali z darmowego posiłku. Została również zorganizowana wycieczka do Szczawnicy (spływ Dunajcem) oraz zajęcia plenerowe w Nowym Wiśniczu.

Sprawozdanie przygotowane przez:
p. Elżbietę Wołek
p. Katarzynę Góra
p. Mariolę Szewczyk 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.