^Powrót na górę

Doradztwo Zawodowe

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTWOWYCH 2023/2024

Rekrutacja do klasy pierwszej

1.Zarejestruj się w systemie rekrutacji poprzez wejście na adres:

https:/malopolska.edu.com.pl/kandydat

2. Wydrukuj podanie i przynieś je do szkoły I wyboru

W szkole podania można składać od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.

3. Od 23 czerwca 2023 roku do 10 lipca 2023 roku należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

4. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia - 19 lipca 2023 r.

Informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły można też sprawdzić na stronie internetowej pod wyżej wskazanym adresem, wpisując swój login i hasło otrzymane podczas pierwszej rejestracji w systemie VULCAN.

5. Do 26 lipca 2023 roku należy potwierdzić wolę nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie.

6.Ogłoszenie list przyjętych do szkoły oraz informacja o wolnych miejscach nastąpi 27 lipca 2023 roku do godz. 12:00. Informację o przyjęciu do szkoły każdy kandydat może sprawdzić na stronie internetowej po wpisaniu swojego loginu i hasła.

7. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona od 28 lipca do 22 sierpnia 2023r.

Niezbędne dokumenty:
a) podanie wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej,
b) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
c) dwa zdjęcia – zdjęcia wykonane wg. zasad jak do dowodu osobistego.
d) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - skierowanie należy pobrać w szkole,
e) dla kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia - Umowa o praktyczną naukę zawodu, ew. pisemne zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzające rozpoczęcie praktycznej nauki zawodu od 01.09.2023 r.
h) Po ogłoszeniu list przyjętych do Szkoły – orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarnych /skierowanie należy pobrać w szkole dotyczy tylko zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie:
https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-5-23-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-stycznia-2023-r-terminy-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2023-2024/

lub na stronach poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

List do rodziców

Drogi rodzicu,

Jestem doradcą zawodowym w naszej szkole i przez najbliższe dwa lata (w klasie VII i VIII) będę prowadzić dla tej klasy lekcje z przedmiotu „doradztwo zawodowe”.

W poprzednich latach nauki Twoje dziecko miało już wprowadzane elementy doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych i godzinie wychowawczej. Jednak w klasach VII i VIII doradztwo zawodowe to osobny przedmiot, prowadzony w wymiarze 10 godzin lekcyjnych rocznie. Zajęcia z doradztwa zawodowego są obowiązkowe, ale nie są wpisywane na świadectwie. Uczniowie nie otrzymują na nich ocen.

 Być może zastanawiasz się, w jakim celu organizowane są dedykowane lekcje doradztwa zawodowego? Zajęcia te prowadzone są po to, aby pomóc Twojemu dziecku dokonać przemyślanego wyboru swojej dalszej drogi w systemie edukacji. Nie chodzi tu o wybranie konkretnego zawodu, lecz o otwarcie umysłu na pełny zakres możliwości, odpowiadający potencjałowi. Dzięki tym zajęciom Twoje dziecko lepiej pozna siebie, zrozumie wartość kompetencji miękkich i będzie umiało ocenić perspektywiczność określonych profesji. A przede wszystkim będzie lepiej przygotowane do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Prowadzenie zorganizowanych działań z zakresu doradztwa zawodowego jest obowiązkiem szkół. Działania te mamy uważnie przemyślane, zaplanowane i zapisane w specjalnym dokumencie o nazwie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który jest częścią statutu szkoły. Elementy działań doradczych realizują wszyscy członkowie rady pedagogicznej. Jako nauczyciele, pedagodzy i doradcy chcemy przez to wspierać naszych uczniów w ich rozwoju oraz przygotować ich do wejścia w przyszłości na rynek pracy, do budowania swojej kariery zawodowej oraz osiągania sukcesu, spełnienia i szczęścia.

To ważne, byśmy zarówno my – nauczyciele, jak i Wy – rodzice i opiekunowie wspólnie prowadzili dla naszych podopiecznych doradztwo, które przygotuje ich do podjęcia dobrych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

W przypadku pytań zapraszam Cię do kontaktu – Jolanta Jałowiecka-Paruch

Źródło: https://mapakarier.org/

Rekrutacja do szkół średnich

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Szczegóły tutaj:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy?

Automatyk, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Już po raz trzeci Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Więcej informacji tutaj:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prognoza-zawody-2021

Strony internetowe dla zastanawiających się nad wyborem szkoły i zawodu.

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/- gdzie mogę się uczyć, informacje o zawodach, rynek pracy multimedia

http://www.edukator.koweziu.edu.pl/koweziu-dla-gimnazjalistow/  - dla gimnazjalistów

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl - informacja o zawodach

https://men.gov.pl/dodatki/mapazawodowe/ - mapa szkół zawodowych

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/multimedia -gry i filmy o zawodach

http://www.edukator.koweziu.edu.pl/co-dalej-gimnazjalisto/ - Co dalej gimnazjalisto?

http://www.pracuj.pl/kariera.html

http://gazetapraca.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego
www.1lobochnia.nazwa.pl
II Liceum Ogólnokształcące
http://2lobochnia.pl/index.php
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica
www.zs1.bochnia.pl
Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego
http://www.zs2-bochnia.pl
Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera
http://www.zs3.bochnia.pl/

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook