^Powrót na górę

Cyfrowa Szkoła

Program „Cyfrowa Szkoła” to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, realizowany od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. W jego ramach 398 szkół podstawowych w całej Polsce otrzymało dofinansowanie o łącznej wartości niemal 44 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Celem programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji młodzieży.

„Cyfrowa Szkoła” to pilotażowy projekt poprzedzający planowany wieloletni program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Opiera się on na dwóch założeniach. Po pierwsze, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich kompetencji uczniów, które przygotowują ich do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, gdzie korzystanie z nowoczesnych technologii jest podstawową umiejętnością. Po drugie, że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania TIK.

Cel krótkoterminowy projektu (2-3 lata), to zwiększenie wiedzy nauczycieli i uczniów nt. wykorzystania TIK w edukacji oraz stworzenie e-podręcznika (2 lata). Celem na następne 5-7 lat jest przyzwyczajenie uczniów do korzystania z wartościowych materiałów edukacyjnych oraz zaszczepienie im zasady, że komputer służy nie tylko do rozrywki.

Najlepiej znane są oczywiście komponenty e-szkoła i e-uczeń, w ramach których organy prowadzące szkoły wybrane do pilotażu otrzymają dotacje celowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych (e-szkoła) oraz komputerów do korzystania przez uczniów na zajęciach lekcyjnych (e-uczeń). Wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt to jednak dopiero połowa drogi do unowocześnienia edukacji i rozwinięcia kompetencji uczniów i nauczycieli. Celem programu „Cyfrowa Szkoła” jest wprowadzenie do polskich szkół nie tylko nowoczesnego sprzętu, ale przede wszystkim innowacyjnych metod nauki z jego wykorzystaniem.

Cyfrowa Szkoła w Naszej szkole.
W ramach programu otrzymaliśmy:
Notebooki uczniowskie - 54
Laptopy nauczycielskie - 7
Szafki do przemieszczania komputerów
Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne
Tablica interaktywna - 2
Projektory krótkoogniskowe - 2
Ruter

Zrealizowano następujace zadania:

  • e-koordynator uczestniczył w w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu organizowanych przez ORE/CEO
  • odbyło się 8 szkoleń w których uczestniczyło 9 nauczycieli w zakresie korzystania z TiK oraz metod dydaktycznych
  • odbyły się 4 spotkania w ramach sieci współpracy
  • przeprowadzono lekcje otwarte z wykorzystaniem TiK
  • opracowano scenariusze zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem TIK w nauczaniu lub przykładów dobrych praktyk udostępnionych w międzyszkolnych sieciach współpracy
  • wykonano 4 projekty edukacyjne rozwijające kompetencje społeczne i twórcze uczniów
  • przeprowadzono zajęcia lekcyjne z różnych przedmiotów z wykorzystywanie TIK, średnio w każdym tygodniu nauki - 6 godzin

Ocena efektów wdrożenia programu w szkole:

Na podstawie obserwacji zajęć można stwierdzić że ocena efektów wdrożenia programu jest pozytywna, ponieważ zaobserwowano wzrost kompetencji, motywacji i zaangażowania uczniów.
Stosowanie TiK w szkole przyczyniło się do wzrostu zaangażowania nauczycieli w proces nauczania oraz uczniów w proces uczenia się. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, sieciach współpracy, lekcjach otwartych i tworzyli scenariusze dobrych praktyk, podnoszących kompetencje dydaktyczne i w zakresie stosowania TIK. Uczniowie, w ocenie nauczycieli podnieśli swoje kompetencje podstawowe, społeczne i twórcze oraz w zakresie posługiwania się TIK poprzez uczestnictwo w zajęciach i różnych formach pracy zespołowej z wykorzystaniem TIK.

Uwagi i spostrzeżenia dyrektora szkoły dotyczące realizacji programu:

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły po wprowadzeniu TiK uważam za pozytywne, ponieważ wzrosło zaangażowanie nauczycieli w przygotowywanie i prowadzenie atrakcyjnych i aktywizujących uczniów lekcji. Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie stosowania TiK na lekcji oraz kompetencje dydaktyczne w wyniku realizacji modułów szkoleniowych prowadzonych przez szkolnego e-koordynatora projektu. W ocenie uczniów lekcje wykorzystujące TiK aktywizują ich i są atrakcyjne co ułatwia im zapamiętywanie treści i podnosi ich kompetencje. Uczniowie pracowali indywidualnie przy komputerach w układzie 1/1 i to rozwiązanie w ocenie nauczycieli przynosi najlepsze efekty. Dzięki programowi szkoła staje się środowiskiem bardziej przyjaznym uczniowi zgodniej z jej misją i wizją. W programie zabrakło kwestii dotyczących: standaryzacji sprzętu i oprogramowania, wynagrodzenia koordynatora i administratora, obudowy dydaktycznej (e-podręczników) wykorzystującej możliwości sprzętowe, odpowiednich szkoleń dla wszystkich nauczycieli z stosowania różnych narzędzi TiK (takich jak w ramach sieci współpracy). Korzyści z wprowadzenia TiK do pracy w szkole poza wymienionymi wyżej to również: poprawa bezpieczeństwa uczniów w sieci, zadbanie o przestrzeganie prawa autorskiego w szkole, zmiany organizacyjne umożliwiające lepsze wykorzystanie TIK, zmiana postrzegania komputera jako narzędzia "nie tyko do zabawy", ale również do nauki przez uczniów, wzrost zainteresowania oprogramowaniem do różnych przedmiotów jako potencjalnym narzędziem dydaktycznym, stosowanie oceny kształtującej i informacji zwrotnej jako narzędzi dydaktycznych.

 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook