^Powrót na górę

Programy profilaktyczne realizowane w szkole

1. Program „Przemoc boli” to program profilaktyczny skierowany zarówno do uczniów, jak i rodziców i nauczycieli. Odbiorcy tego programu dowiadują  się m.in., że:
- Przemoc rówieśnicza nie jest normalna nawet w okresie dorastania.
- Przemoc w szkole to nie jest działanie wyizolowane (niestety, coraz bardziej powszechne) i nigdy nie zachodzi tylko między sprawcą a ofiarą.
- Powstrzymanie przemocy w szkole jest możliwe, ale wymaga czasu i konsekwencji.
- Przemoc fizyczna wcale nie jest gorsza niż słowna – hejt, cyberprzemoc to także poważne zagrożenia.

 

2. Program  H(ej!)T TO SŁABOŚĆ to kampania profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści oraz łamaniu praw dziecka. Kampania profilaktyczna "H(ej!)t to słabość", którą swoim honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.

  Główne założenia kampanii to podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu przemocy rówieśniczej, w tym jej destrukcyjnego wpływu na indywidualne oraz społeczne funkcjonowanie osób nią dotkniętych, a także wzbudzenie wśród nich zainteresowania tematyką praw dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do równości, ochrony przed przemocą, tożsamości.
  W celu zapewnienia kompleksowości podejmowanych działań kampanię oparto na trzech strategiach profilaktyki społecznej: informacyjnej, edukacyjnej oraz alternatywnej.

Kampania zakłada m.in. udział uczniów w zajęciach edukacyjnych opartych na czterech modułach:
POZNAJ SWOJE PRAWA! - bądź bezpieczny!
CZY TO JUŻ PRZEMOC? - powiedz stop!
PRZEMOC RÓWIEŚNICZA - reaguj!
NIE JESTEŚ SAM! - szukaj pomocy!

3. Program Zdrowotny profilaktyki zakażeń HPV. Program ten realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Kampania służy promowaniu zachowań prozdrowotnych związanych z profilaktyką zakażeń HPV. Jej celem jest zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości dorosłych oraz młodzieży szkolnej (zarówno dziewcząt jak i chłopców) na temat czynników będących przyczyną występowania zakażeń HPV, chorób wywoływanych wirusem, sposobów ich zapobiegania oraz upowszechnianie nawyku systematycznego wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, w tym raka szyjki macicy.

4. Program „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Celem kampanii to promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

 

5.Program „Postaw na rodzinę”. Nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii współdziałając z Krakowską Akademią Profilaktyki. Dzięki kampanii podajemy ważne informacje profilaktyczne rodzinom, nauczycielom, uczniom. Realizujemy działania prorodzinne. Kampania jest długoterminowa. W działaniu uczestniczy Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Celem udziału w kampanii jest promowanie wartości rodzinnych. Kampania pomaga nam w podkreślaniu ważności rodziny w działaniach dotyczących profilaktyki uzależnień. Ciekawe materiały promują wspólne spędzanie wolnego czasu i dawanie dobrego przykładu. Przypominają, że siła człowieka tkwi w rodzinie, a bliższe relacje z rodzicami, rodzeństwem czy dziadkami dają nam siłę do pokonywania trudności życiowych.

6. Program „ Nie pal przy mnie proszę”
Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

Cele szczegółowe:
- Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
- Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia
- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
- Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Nad programem pracował interdyscyplinarny zespół złożony z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

 

7. Program „Trzymaj Formę"
Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki.

Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty powinny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. 

8. Programu UNICEF „Szkoła z Prawami Dziecka"
W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia z programu UNICEF „Szkoła z Prawami Dziecka". Celem zajęć  było zapoznanie uczniów z zagadnieniami z zakresu praw dziecka oraz  uświadomienie znaczenia  tych praw. Wszyscy uczniowie i rodzice mieli okazję zapoznać się z Konwencją o Prawach Dziecka. Konwencja ta znajduje się na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły. 

Materiały do pobrania (ze strony UNICEF):

http://www.1spoleczna.gliwice.pl/pdf/plakat_Konwencji_o_prawach_dziecka.pdf

http://www.1spoleczna.gliwice.pl/pdf/TwojePrawa_SCR.pdf

http://www.1spoleczna.gliwice.pl/pdf/Razem%20dla%20praw%20dziecka.pdf

Zachęcam nauczycieli, rodziców i dzieci do korzystania z powyższych materiałów!!!!

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.